Todo list khóa học lập trình Nodejs với framework Express.js

Dưới đây là một danh sách gợi ý về nội dung cho khóa học lập trình Node.js với framework Express.js. Đây là một hướng dẫn tổng quát và có thể được tùy chỉnh và mở rộng tùy theo chương trình học cụ thể.

Phần 1: Giới thiệu về Node.js và Express.js

 1. Node.js và lợi ích của sử dụng nó trong lập trình web.
 2. Giới thiệu về Express.js và tại sao nó là một lựa chọn phổ biến cho việc phát triển ứng dụng web.

Phần 2: Cài đặt và thiết lập môi trường

 1. Cài đặt Node.js và npm.
 2. Khởi tạo một dự án Express mới.
 3. Cấu hình các công cụ phát triển (development tools) như Nodemon, ESLint, Prettier.

Phần 3: Routing và Middleware

 1. Các khái niệm cơ bản về routing trong Express.js.
 2. Định nghĩa các route và xử lý các yêu cầu HTTP.
 3. Sử dụng middleware để thực hiện các chức năng chung trước khi đến route (logger, authentication, etc.).

Phần 4: Template Engine

 1. Sử dụng một template engine như EJS hoặc Handlebars để tạo và hiển thị các trang web động.
 2. Truyền dữ liệu vào template để hiển thị các thông tin động.

Phần 5: Xử lý dữ liệu

 1. Sử dụng body-parser để xử lý dữ liệu từ các yêu cầu POST và PUT.
 2. Tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các truy vấn CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Phần 6: Bảo mật và Xác thực

 1. Bảo mật ứng dụng bằng cách xử lý các vấn đề liên quan đến bảo mật (SQL injection, XSS, CSRF, etc.).
 2. Xác thực người dùng sử dụng Passport.js hoặc JWT (JSON Web Tokens).

Phần 7: Validation

 1. Xác thực dữ liệu đầu vào từ người dùng.
 2. Sử dụng các thư viện như Joi hoặc Express-validator để kiểm tra và xác thực dữ liệu.

Phần 8: File Upload và Download

 1. Xử lý tải lên và tải xuống tệp tin trong Express.js.
 2. Quản lý tệp tải lên, lưu trữ và xóa.

Phần 9: Web API và RESTful

 1. Xây dựng API trong Express.js để cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng khác (máy tính cá nhân, điện thoại di động, etc.).
 2. Thực hiện các phương thức HTTP như GET, POST, PUT, DELETE để thực hiện các thao tác CRUD.

Phần 10: Xử lý lỗi và ghi log

 1. Xử lý và hiển thị các lỗi trong ứng dụng.
 2. Ghi log thông tin để phân tích và giám sát.

Phần 11: Deploy và Quản lý ứng dụng

 1. Triển khai ứng dụng trên môi trường sản phẩm (production environment).
 2. Quản lý và duy trì ứng dụng sau khi triển khai.

Phần 12: Hiệu năng và tối ưu hóa

 1. Tối ưu hóa hiệu năng của ứng dụng.
 2. Sử dụng công cụ giám sát và tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu.

Phần 13: Dự án thực hành

 1. Hoàn thành một dự án thực tế sử dụng Node.jsExpress.js.
 2. Áp dụng kiến thức đã học vào dự án thực tế.

Phần 14: Các chủ đề nâng cao (tuỳ chọn)

 1. WebSockets và real-time communication.
 2. Xử lý tác vụ bất đồng bộ (Asynchronous tasks).
 3. GraphQL và RESTful API.

Phần 15: Quản lý phiên bản và mã nguồn

 1. Sử dụng các công cụ quản lý phiên bản như Git.
 2. Hiểu về quy trình làm việc với nhóm và giải quyết xung đột mã nguồn.

Phần 16: Testing

 1. Tạo và chạy các test unit và test tích hợp (integration testing).
 2. Hiểu về khái niệm Test-Driven Development (TDD).

Nhớ rằng, khóa học nên được thiết kế sao cho học viên có thể thực hành và xây dựng các dự án thực tế để làm quen với việc áp dụng kiến thức vào thực tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *