Hàm trong javascript – Khai báo và cách sử dụng

Trong JavaScript, các hàm (functions) là một khái niệm quan trọng, cho phép bạn đóng gói các đoạn mã thành các khối có thể tái sử dụng. Để định nghĩa một hàm, bạn sử dụng từ khóa function. Dưới đây là cú pháp cơ bản của một hàm trong JavaScript:

function tenHam(thamSo1, thamSo2, ...) {
  // Đoạn mã thực thi của hàm
  // ...
  return ketQua; // (Tùy chọn) trả về kết quả
}

Trong đó:

  • tenHam: là tên của hàm. Tên này sẽ được sử dụng để gọi hàm sau này.
  • thamSo1, thamSo2, …: là các tham số đầu vào của hàm. Bạn có thể có hoặc không có tham số và có thể có nhiều hơn một tham số.
  • Đoạn mã thực thi của hàm: là các câu lệnh JavaScript sẽ được thực thi khi hàm được gọi.
  • return ketQua: (Tùy chọn) là phần trả về của hàm. Bạn có thể trả về một giá trị hoặc không trả về gì.
Hàm trong javascript - Khai báo và cách sử dụng
Cách khai báo hàm trong Javascript

Dưới đây là một ví dụ cụ thể:

// Hàm tính tổng của hai số
function tinhTong(a, b) {
  var tong = a + b;
  return tong;
}

// Gọi hàm và lưu kết quả vào biến 'ketQua'
var ketQua = tinhTong(5, 10);

console.log(ketQua); // Output: 15

Ngoài cách định nghĩa hàm truyền thống như trên, từ ES6 (ECMAScript 2015) trở đi, JavaScript cung cấp cách định nghĩa hàm bằng cú pháp arrow function (hàm mũi tên), cho phép viết ngắn gọn hơn. Ví dụ:

// Arrow function tính tổng của hai số
const tinhTong = (a, b) => a + b;

// Gọi hàm và lưu kết quả vào biến 'ketQua'
const ketQua = tinhTong(5, 10);

console.log(ketQua); // Output: 15

Ngoài ra, JavaScript cũng hỗ trợ các hàm không tên gọi là hàm nặc danh (anonymous functions), mà không cần đặt tên cho hàm và thường được sử dụng khi gán hàm cho biến hoặc truyền hàm làm tham số cho hàm khác. Ví dụ:

// Hàm nặc danh tính tổng của hai số
const ketQua = (function(a, b) {
  return a + b;
})(5, 10);

console.log(ketQua); // Output: 15

Trên đây là một số khái niệm cơ bản về hàm trong JavaScript. Hàm là một phần quan trọng trong việc xây dựng các chương trình phức tạp và tái sử dụng mã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *