TODO List Khóa học Lập trình JavaScript Nâng cao

Dưới đây là một mẫu TODO list cho khóa học lập trình JavaScript nâng cao. Bạn có thể tùy chỉnh nó theo nội dung cụ thể của khóa học bạn đang tham gia. Lưu ý rằng đây chỉ là một gợi ý và bạn có thể thêm hoặc bỏ đi các mục tùy theo sự phát triển của khóa học.

Cơ bản JavaScript:

 • [ ] Xem lại cú pháp cơ bản của JavaScript.
 • [ ] Hiểu về biến, kiểu dữ liệu và toán tử trong JavaScript.
 • [ ] Tìm hiểu về điều kiện (if-else) và vòng lặp (for, while) trong JavaScript.

Hàm và Phạm vi:

 • [ ] Nắm vững cách tạo và sử dụng hàm trong JavaScript.
 • [ ] Tìm hiểu về phạm vi của biến và hàm (local và global scope).
 • [ ] Thực hành viết các hàm trả về giá trị (return) và hàm không trả về giá trị (void).

Closures và Callbacks:

 • [ ] Hiểu về closures và cách sử dụng chúng trong JavaScript.
 • [ ] Tìm hiểu về callbacks và cách sử dụng chúng để xử lý bất đồng bộ (asynchronous) trong JavaScript.

ES6 và Các tính năng mới:

 • [ ] Tìm hiểu về các tính năng mới trong ES6 như const/let, arrow functions, template literals, và destructuring.
 • [ ] Sử dụng Promise và async/await để làm việc với xử lý bất đồng bộ.

Đối tượng và Hướng đối tượng trong JavaScript:

 • [ ] Hiểu khái niệm đối tượng và lớp (class) trong JavaScript.
 • [ ] Thực hành viết các phương thức và thuộc tính của đối tượng.
 • [ ] Tìm hiểu về kế thừa và đa hình trong hướng đối tượng.

Xử lý Ngoại lệ (Error Handling):

 • [ ] Học cách xử lý ngoại lệ trong JavaScript bằng try-catch.
 • [ ] Tìm hiểu về Error objects và tạo custom errors.

Thư viện và Framework:

 • [ ] Tìm hiểu về các thư viện và framework phổ biến của JavaScript như React, Angular hoặc Vue.js.
 • [ ] Thực hành xây dựng ứng dụng đơn giản sử dụng một trong các framework trên.

Xây dựng ứng dụng Web hoàn chỉnh:

 • [ ] Áp dụng những kiến thức đã học để xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh.
 • [ ] Tối ưu hóa ứng dụng để tăng hiệu suất và tối giản mã nguồn.

Testing và Debugging:

 • [ ] Học cách viết các bài kiểm tra (unit tests) cho mã JavaScript.
 • [ ] Tìm hiểu cách sử dụng công cụ debug để tìm lỗi trong ứng dụng.

Bảo mật và Xử lý Điểm yếu (Vulnerabilities):

 • [ ] Hiểu về các lỗ hổng bảo mật phổ biến trong JavaScript.
 • [ ] Tìm hiểu cách bảo vệ ứng dụng khỏi các tấn công thông qua việc xử lý điểm yếu.

Tối ưu hoá hiệu năng (Performance Optimization):

 • [ ] Học cách tối ưu hoá hiệu năng của ứng dụng JavaScript.
 • [ ] Tìm hiểu về kỹ thuật tải trang (lazy loading) và tối ưu hoá hình ảnh.

Triển khai ứng dụng:

 • [ ] Tìm hiểu cách triển khai ứng dụng JavaScript lên môi trường thực tế (ví dụ: GitHub Pages hoặc Heroku).

Hãy sắp xếp và ưu tiên các mục trên theo thời gian bạn dự kiến sẽ dành cho khóa học, và đừng quên thêm các mục khác phù hợp với nội dung cụ thể của khóa học bạn đang tham gia. Chúc bạn may mắn và thành công trong việc học lập trình JavaScript nâng cao!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *