Todo list khóa học lập trình javascript cơ bản

Dưới đây là một danh sách những chủ đề cơ bản trong khóa học lập trình JavaScript. Bạn có thể sử dụng nó làm hướng dẫn và todo list để tiếp tục học tập:

Cú pháp và cơ bản:

 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Câu lệnh và cấu trúc điều khiển (if, else, switch)
 • Vòng lặp (for, while)
 • Hàm và phạm vi biến

Mảng và Chuỗi (Arrays & Strings):

 • Khai báo và truy xuất mảng
 • Phương thức mảng (push, pop, shift, unshift, etc.)
 • Xử lý chuỗi (độ dài, cắt, nối, tách, etc.)

Đối tượng (Objects):

 • Định nghĩa đối tượng
 • Truy cập và chỉnh sửa thuộc tính
 • Phương thức trong đối tượng

Hàm (Functions):

 • Khai báo và sử dụng hàm
 • Tham số và đối số
 • Hàm callback và hàm nặc danh

Biểu thức chính quy (Regular Expressions):

Tìm kiếm và thay thế trong chuỗi

DOM (Document Object Model):

 • Truy cập và chỉnh sửa phần tử HTML
 • Xử lý sự kiện (click, submit, etc.)

Xử lý lỗi (Error Handling):

Câu lệnh try…catch

Bất đồng bộ (Asynchronous Programming):

Sử dụng Callbacks, Promises, và Async/Await để xử lý bất đồng bộ

Lưu trữ dữ liệu (LocalStorage và Cookies):

Lưu trữ và truy xuất dữ liệu cơ bản trên trình duyệt

AJAX và Fetch API:

ES6+ (EcmaScript 6 và các phiên bản mới):

Các thư viện và framework phổ biến (như React, Vue, Angular, etc.):

Để học một cách hiệu quả, hãy tập trung vào từng chủ đề một cách cụ thể và xây dựng các ví dụ để áp dụng kiến thức vào thực hành. Hãy làm việc với các bài tập và dự án nhỏ để củng cố kỹ năng của mình trong quá trình học tập. Chúc bạn học tập vui vẻ và thành công trong việc học lập trình JavaScript cơ bản!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *