php object oriented programming

Lập trình hướng đối tượng trong PHP

Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming – OOP) là một phong cách lập trình cho phép bạn tổ chức mã của mình thành các đối tượng (objects) có tính chất, thuộc tính và phương thức riêng. Trong PHP, OOP được hỗ trợ đầy đủ và là một trong những cách tiếp cận phổ biến để phát triển ứng dụng web và ứng dụng nền tảng.

Dưới đây là một số khái niệm và cách áp dụng lập trình hướng đối tượng trong PHP:

Lớp và Đối tượng (Class and Object):

 • Lớp là một mô tả mẫu của một đối tượng, bao gồm các thuộc tính và phương thức của nó.
 • Đối tượng là một phiên bản cụ thể của một lớp. Ví dụ, chúng ta có thể tạo lớp “Person” để mô tả các đối tượng con người với các thuộc tính như tên, tuổi và phương thức như giới thiệu.

Thuộc tính (Properties):

 • Thuộc tính là các biến được khai báo trong một lớp, đại diện cho các đặc điểm của đối tượng.
 • Chúng có thể có các phạm vi truy cập như public, private hoặc protected.

Phương thức (Methods):

 • Phương thức là các hàm được định nghĩa trong một lớp để thực hiện các hành động của đối tượng.
 • Chúng có thể được gọi từ bên trong lớp hoặc từ bên ngoài thông qua một đối tượng.

Encapsulation (Đóng gói):

 • Encapsulation là một nguyên tắc OOP cho phép che giấu thông tin của đối tượng bên trong lớp, giới hạn việc truy cập từ bên ngoài.
 • Điều này giúp bảo vệ dữ liệu và thực hiện các phương thức để tương tác với dữ liệu đó.

Kế thừa (Inheritance):

 • Kế thừa cho phép một lớp con kế thừa các thuộc tính và phương thức của lớp cha.
 • Lớp con có thể mở rộng hoặc ghi đè các phương thức và thuộc tính của lớp cha.

Đa hình (Polymorphism):

 • Đa hình cho phép sử dụng các phương thức cùng tên nhưng với cách thức thực hiện khác nhau trong các lớp khác nhau.
 • Điều này giúp giảm thiểu sự phức tạp và tăng tính linh hoạt của mã.

Dưới đây là một ví dụ cơ bản về cách định nghĩa và sử dụng lớp trong PHP:

class Person {
  // Thuộc tính
  public $name;
  public $age;

  // Phương thức
  public function introduce() {
    return "Hello, my name is " . $this->name . " and I am " . $this->age . " years old.";
  }
}

// Tạo một đối tượng từ lớp Person
$person1 = new Person();
$person1->name = "John";
$person1->age = 30;

// Gọi phương thức introduce()
echo $person1->introduce(); // Output: Hello, my name is John and I am 30 years old.

Trên đây là một số khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng và cách áp dụng nó trong PHP. Khi bạn làm quen với OOP, bạn sẽ thấy nó giúp mã của bạn trở nên dễ đọc, dễ bảo trì và dễ mở rộng.

php object oriented programming
PHP object oriented programming

Ví dụ sử dụng phương thước khởi tạo và truy cập thuộc tính:

class Person {
  private $name;
  private $age;
  
  public function __construct($name, $age) {
    $this->name = $name;
    $this->age = $age;
  }
  
  public function getName() {
    return $this->name;
  }
  
  public function getAge() {
    return $this->age;
  }
}

$john = new Person("John", 25);
echo $john->getName(); // Output: John
echo $john->getAge();  // Output: 25

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một lớp “Person” với hai thuộc tính “name” và “age”. Chúng ta đã sử dụng phương thức khởi tạo __construct() để đặt giá trị cho các thuộc tính khi tạo đối tượng. Sau đó, chúng ta có hai phương thức getName()getAge() để truy cập và lấy giá trị của thuộc tính. Cuối cùng, chúng ta đã tạo một đối tượng “John” từ lớp “Person” và truy cập các phương thức để lấy thông tin về tên và tuổi của John.

Đây chỉ là một ví dụ đơn giản, lập trình hướng đối tượng trong PHP còn nhiều khái niệm và kỹ thuật phức tạp khác. Tuy nhiên, điểm khởi đầu này sẽ giúp bạn hiểu cách áp dụng OOP trong PHP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *